Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 329 загального розвитку» Дніпропетровської міської ради «Пушинка»

  

.


звіт керівника за 2015-2016 н р

30.08.2016
звіт

                                  Звіт керівника

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№329  Дніпропетровської міської ради

                                        за 2015/2016 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

                                               Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

         КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №329 Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою: 49033 місто Дніпропетровськ вул.. Перемоги  208, телефон 763-39-11 E-mail: Dnz329dnepredu.dp.ua

 Працює з 1956., розрахований на 4 групи–70 місць. На сьогоднішній день у закладі функціонує    4 групи, які відвідує 90 дітей. Режим роботи ДНЗ №329: п’ятиденний з 6.30. до 17.30. Мова навчання – українська.

 Протягом 2015/2016 навчального року ДНЗ № 329 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

 Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей компенсуючої групи. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

                               АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

        ДНЗ № 329 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять8 педпрацівників: 1 завідувач, 1музичний керівник, 6 вихователів.        З вищою освітою –4 педагоги, з середньо-спеціальною освітою –2педагоги.

      З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Протягом 2015-2016 підтвердили свій кваліфікаційний рівень вихователь Брелюс Є.І., Дворак В.С. та муз керівник Науменко С.О.

 На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Лойко Р.І., Кривошеї Н.В.  з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2015/2016 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.  В нашому ДНЗ пройшло районне  методичне об єднання для вихователів «Здоров я дитини – багатство родини, здоров я народу- багатство країни», в якому наші педагоги прийняли активну участь.

 

 

 

 

 

                                        УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №329 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

 У 2015/2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

    Завідувач  протягом року, надавала допомогу вихователю  Кривошеї Н.В. , Лойко Р.І. у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина в дошкільні роки», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

    В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.

     Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту .  На основі моніторингу інноваційного потенціалу педагогів були визначені групи творчого (17%) та пошукового (27%) рівнів готовності. Сприйнятливість і ставлення до інновацій, підготовленість до освоєння інновацій, рівень новаторства - знаходяться на достатньому рівні. За анкетуванням, у минулому навчальному році пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі майже всі вихователі (84%). Стимулом впровадження інновацій в освітній процес ДНЗ, за думкою 67% педагогів, є підвищення інтересу дітей до навчання та виховання, можливість реалізувати свої сили й здібності, досвід і майстерність, усвідомлення власних здібностей.

     Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування інформаційно – комунікаційної компетенції дошкільників.

        Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

        Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей». Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах.

                                                 МЕТОДИЧНА РОБОТА

           З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

 Четвертий рік колектив ДНЗ працював над проблемною темою «Формування у дошкільників життєвої компетенції через навчання продуктивної взаємодії з довкіллям, активізації пізнавальної діяльності в навколишньому, реалізацію їхніх творчих нахилів та здібностей у соціумі». Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:

1. Впровадження педагогами методу проектів як однієї з інтерактивних технологій реалізації освітньої лінії БК «Дитина в соціумі».

2. Забезпечення психолого – педагогічного супроводу батьків через сучасні форми і методи співпраці.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

 В результаті вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2014/2015 навчальний рік, досвід роботи з проблемної теми ДНЗ було узагальнено кожним педагогом у вигляді проектів, як однієї з інтерактивних технологій реалізації освітньої лінії БК «Дитина в соціумі».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Вихователі ДНЗ брали активну участь у заходах, які проводилися серед педагогів міста.

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрамивідбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, тощо.

Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2014/2015 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Продовжує працювати сайт ДНЗ №329 (Dnz329dnepredu.dp.ua )постійно оновлюється . За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

 Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

                РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

 На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати. Із 80  продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 25% дітей;

- з достатнім рівнем розвитку – 36% дітей;

- з середнім рівнем розвитку – 37% дітей;

- з низьким – 2% дітей.

 Помітна позитивна динаміка порівняно з проміжною діагностикою: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 8%, достатнім на 1%. Знизилася кількість дітей з середнім рівнем на 1%, з низьким на 8%.

 Найбільший показник низького рівня виявлено в групі раннього віку та молодшого дошкільного віку. Найвищі результати у дітей середнього (група №4) та старшого дошкільного віку (гр.. №3,).

 

 

 

          РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2016 році підуть 22 дітей. Високого рівня -6 (35%), достатнього - 10 (42%), середнього - 5(23%), низького – 0 (0%).

До україномовних класів піде –15 дітей, з них до сш №61–7 дітей та 8 до сш №112 дітей.

 Робота дошкільного закладу з сш №112 , велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №329 таЗОШ «112», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

                                       За для реалізації цих завдань:

- ​вихователями  створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗОШ №112 для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

Також упродовж року ДНЗ №329 приймав участь у заходах ЗОШ №112 ,які відбувалися на «Святі Букваря», спортивних змаганнях, театралізованих вистав.

        Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

 Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №329, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №329, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2014/2015 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном –37. З них відвідує ДНЗ -34 дітей, 3 дітей  за бажанням батьків відвідують підготовчі до школи гуртки. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 

                                                ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

             Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

      Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році встановлено 14,00 грн. для дітей, які відвідують ясла, і 17,00 грн. для дітей, які відвідують групи садка та перші класи при дошкільному навчальному закладі. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому від 19.03.2015 р. №41/2).

         Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №329. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки.     

   З   батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є переселенцями з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції, звільнені від оплати за харчування діти, батько яких приймає участь в АТО і мають підтверджуючи документи.

       Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

          Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв. Треба зазначити, що протягом року 100% виконувалися норми харчування дітей в дитячому садку.

       Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

         Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення,яке потребує капітального ремонту, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.     Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.  За бюджетні кошти придбана нова  електром ясорубка.

     З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що днів пропущених за хворобою у 2015 році було 2115проти 2008 у 2014 році, що є на 284 дні більше. Кількість днів, пропущених однією дитиною у 2014 році по ДНЗ збільшилось на 1,2 дня і складає 11,0 днів проти 9,8 у 2013 році.

Як і раніше основний % загальній захворюваності дають простудні захворювання - 56 випадків, це на 4 випадки більше, ніж у 2013 році (52). Днів по простудних захворюваннях було пропущено більше , ніж у 2013 році. Це говорить про те що діти подовгу знаходились на лікарняному, зниження імунітету дітей. Зросла захворюваність інфекційними хворобами за рахунок вітряної віспи.

 Кількість дітей, які не хворіли у 2014 році (61 дитина) більше на 10 дітей ніж у 2013 р (51 дитина). Також збільшився, хоч і незначно індекс здоров’я: у 2014 – 48,7%, а в 2013 р. – 44,3%. Група дітей ЧХД залишилася на рівні минулого року. Показники здорових дітей: 2014 р.- 63,7%.

 Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть лікар – педіатр Маркіна А.М., медична сестраМельник Т.М., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення гартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за бюджетнй рахунок  та за благодійний рахунок батьків.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Протягом 2014/2015 навчального року активно працював батьківський комітет закладу. Члени батьківського комітету закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Батьківський комітет закладу вів активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання батьківського комітету закладу проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

- поміняні старі вікна на металопластикові -36 000 грн.

- поміняні вхідні двері в тамбурі – 3500 грн.

- лінолеум в групі №4 – 1800 грн.

-​ремонт електропроводки на харчоблоці  -250 грн.;

-​чистка каналізації  - 800 грн.;

- Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання - 600 грн

-проведена держповірка лічильників води (3 шт.) 600 грн.

-проведено виміри опору ізоляції та перевірка закріплюючих пристроїв -350 г

-проведено повірку манометрів – 210 грн

- проведено перевірку ДК і ВК  (Вентиляція) -150 грн.

- встановлення клапану на лічильник води – 120 грн.

 

 

Було придбано:

-​група №1:, методичні посібники та література,  дитячі меблі (перукарня, лікарня, куточок природи), іграшки;

- група №2: шпалери, гардіни,методична література, іграшки

- група №3: методична література, посібники, меблі для посібників та іграшок;

- група №4: дидактичні та настільні ігри, гардіни шпалери;

Під час місячника по благоустрою території закладувисаджені кущі, квіти. Оновлені клумби кожної групи. Закуплено недостаючий інвентар для прибирання на вулиці (мітли, совки, граблі, ножниці для обрізки кущів та інше). Постійно скошується трава газонокосаркою.

Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література.

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

 Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: поступова заміна дитячих ліжок у групах; ремонт підлоги в групі №3; заміна вікон в спальнях усих груп, асфальтування центрального входу до ДНЗ та доріжок,укладення відмостки навколо будівлі та реставрування цоколю, встановлення відливів води на даху будівлі, капітальний ремонт харчоблоку з заміною вікон та дверей видачі їжі, ремонт сараїв, овочесховища та підвалів, заміна електропроводки, видалення 11 аварійних дерев та інше.