Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 329" «Пушинка»

  

.

Відкритий доступ

     Цей  Статут є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №329»Дніпровської міської  ради,зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 27.06.1997 року № 652-р перереєстрованого зі змінами 17.01.2002 року, перереєстрованого зі змінами 26.11.2009 року,номер запису 12241050001022758, ідентифікаційний  код 33974065

    

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

       1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№329» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі- дошкільний заклад) зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 27.06.1997 року № 652-р, перереєстрованого зі змінами 17.01.2002 року, перереєстрованого зі змінами 26.11.2009 року, номер запису 12241050001022758, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Повна назва закладу – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА_САДОК) №329» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі- заклад)

 Скорочена назва – КЗО « ДНЗ (ясла-садок) №329» ДМР

 

 

     1.2.Юридична адреса Закладу :

 

490033 м. Дніпро вул.. Перемоги, 208 , тел. 763-39-11

 

 

Звіт про витрачені бюджетні кошти згідно кошторису   

                                      ДНЗ №329

                              Протягом 2017 року

 

1. Оплата праці  робітників  1269 287 грн

2. Послуги з вивезення сміття  3 200 грн

3. Послуги з дезінфекції та дератизації 600 грн

4. Повірка тепло лічильника 3500 грн

5. Послуги з технічного обслуговування системи доочистки води  8100 грн

6. Повірка лічильника води 128 грн

7. Повірка лічильників електроенергії 650 грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  336 575 грн

 

      

     1.3. Суб’єктом права власності є територіальна громада в особі Дніпровської міської ради (надалі – Власник).

 Власник Закладу здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні приміщення з обладнанням  та матеріалами, організує їх ремонт та господарське обслуговування відповідно до законодавства.

 

      1.4.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Основами законодавства України про охорону здоров’я, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (із змінами), Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, даним Статутом.

 

     1.5. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян   на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді                  та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дітей.

1.6.Діяльність Закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.

1.8.Заклад є юридичною особою, має печатку й штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, індефікаційний код ЄДРПОУ.

1.9.Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством                  та державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог            до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Права та обов’язки працівників Закладу визначаються його Статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними актами.

1.11.Взаємовідносини Закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1.Заклад розрахований на 75 місць.

2.2.Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У Закладі функціонують 4 групи загального розвитку.

2.4. Заклад має 4 групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.Наповнюваність груп дітьми встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства, в залежності від вікової категорії дітей.

2.6.Прийом дітей до Закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- реєстрації в ДНЗ;

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтва про народження;

- медичної довідки встановленої форми про стан здоров’я дитини;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- довідки про щеплення.

2.7.Під час прийому дитини до Закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8.За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,        а також у літній оздоровчий період (до 75 днів).

2.9.Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами,                  які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.10.Про відрахування дитини адміністрація письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, не пізніш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

 

РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

 

3.1. Заклад працює з п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2.Щоденний графік роботи Закладу:

- початок – о 6.30 годині,

- закінчення – о 18.30 годині.

3.3. Режим роботи може змінюватись відповідно до попиту батьків, після проведення анкетування на початку кожного навчального року.

 

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ЗАКЛАДІ

 

4.1.Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня поточного року           і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі щорічно проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення дітей.

4.3.План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується керівником Закладу і погоджується з начальником Управління освіти департаменту гуманітарної політики.

4.4.У Закладі визначена  українська мова навчання та виховання дітей

(наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року № 251).

           4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному заклад спрямовувати на реалізацію завдань Державного стандарту  дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

          4.6. У Закладі можуть використовуватись різні навчальні програми, затверджені Міністерством освіти та науки України.

4.7.Заклад встановлює зв’язок із загальноосвітньою школою №61, підтримує постійний контакт з метою забезпечення послідовності в навчально-виховному процесі.

4.8.Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: еколого-валеологічний, гуманітарний, художньо-естетичний,

фізкультурно-оздоровчий.

 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

 

5.1. Харчування забезпечується  департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

          5.2.У Закладі встановлено 3(4) разове харчування дітей.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається                 на медичних працівників та завідувача Закладу.

 

 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

 

6.1.Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу та лікарем міської лікарні №15 за дільничним принципом.

6.2.Медичне обслуговування дітей у Закладі передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів                    перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарним планом щеплень, надання невідкладної допомоги                        на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі наявності показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної допомоги;

- контроль за організацією фізичного виховання, загартуванням;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил;

- здійснення контролю за організацією харчування;

-медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти-епідемічного режимів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків        або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

6.3.Заклад надає приміщення та забезпечує умови для проведення лікувально-профілактичних заходів, роботи медичного персоналу.

 

 

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники          та помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди         її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

         7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу               та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу, в тому числі надавати спонсорську допомогу для розвитку статутної діяльності Закладу за власним бажанням;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- залишатися необхідний час з дитиною в Закладі в період адаптації.

 

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі                           у встановленому порядку;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення   до довкілля;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших            за віком, державної і рідної мови, до народних традицій та звичаїв.

 

7.5.На посаду педагогічного працівника Закладу призначається особа,   яка має відповідну освіту, забезпечує результативність та якість роботи,  фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку

.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи             з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах;

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експеримен-тальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

Педагогічні працівники мають також інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору; посадову інструкцію та інструкції щодо охорони життя та здоров’я дитини, санітарні правила;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного                     та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних               із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва Закладу, інші обов’язки,  що не суперечать законодавству України.

 

7.9.Педагогічні працівники приймаються на роботу до Закладу завідувачем.

 

7.10.Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

 

7.11.Працівники Закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 1 раз у півріччя.

 

7.12.Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації,                      яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових   обов’язків,  умови  колективного  договору  або  за  результатами атестації      не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

7.14. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального                та морального заохочення: подяка, грамота, преміювання.

 

 

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

 

8.1.Управління Закладом здійснюється його Власником в межах повноважень, передбачених діючим законодавством.

 

8.2.Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,згідно з чинним законодавством.

 

8.3.Завідувач Закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти         у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

- діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, підприємствах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними              та фізичними особами;

- розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Закладу            і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює              їх виконання;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- подає на затвердження трудовим колективом правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням із профспілковим комітетом;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм      та правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей                     та працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів та засобів розвитку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям та потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організує різні форми співпраці з батьками або особами,                         які їх замінюють;

- відповідає за діяльність Закладу перед Власником та іншими керівними та контролюючими органами;

- сумлінно виконує власні посадові обов’язки;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну                  і фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.4.Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До її складу можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними із правом дорадчого голосу можуть    бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач Закладу.

Педагогічна рада Закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в Закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менш 4-х на рік.

8.5.Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються         не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів: від працівників Закладу –              дві третини, батьків – одна третина від загальної кількості.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів        від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють термін                         її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності Закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

8.6.У період між загальними зборами діє рада Закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради Закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь             не менше двох третин її членів (працівники Закладу, батьки, засновник, спонсори та інші).

Рада Закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету Закладу, вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7.У Закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування,     який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

Піклувальна рада у складі 7-10 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради Закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, яка спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної та культурно-спортивної бази Закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя    та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей і Закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

9. Права Власника Закладу

 

 

9.1.Власник та його уповноважений орган –департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради мають право:

- ініціювати внесення змін та доповнень до Статуту Закладу;

- давати Закладу доручення, що не суперечать чинному законодавству     та Статуту та вимагати їх виконання;

- проводити планові та позапланові перевірки організації навчально-виховного процесу, управлінської та господарсько-фінансової діяльності Закладу;

- одержувати інформацію, яка стосується діяльності Закладу;

- приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу                  та призначати ліквідаційну комісію.

9.2.Управління освіти міської ради у встановленому порядку,                  за поданням завідувача, затверджує мережу груп і контингент дітей та штатний розпис Закладу, здійснює поточне оперативне керування.

 

 

 

10. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

 

10.1.Майно Закладу перебуває у комунальній власності і закріплюється     за Закладом на праві оперативного управління.

10.2.Закладу виділена ділянка площею 3953 кв. м

10.3.Заклад не має права без згоди Власника передавати майно                  в будь-який спосіб юридичним та фізичним особам, відчужувати, передавати     в заставу майнові об’єкти, надавати в оренду нерухоме майно.

 

 

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

 

     11.1.Джерелами фінансування Закладу є кошти:                   

- майно власника;

- місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних та юридичних осіб;

- платних освітніх послуг, згідно з чинним законодавством;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

       11.2.Заклад за погодженням із Власником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

       11.3.Витрата коштів Закладу здійснюється згідно з кошторисом.

       11.4.Підприємства, заклади, організації та окремі громадяни, які надають постійну фінансову допомогу Закладу, мають право контролю                            за використанням виділених коштів у кожному конкретному випадку.

       11.5.Статистична звітність про діяльність Закладу здійснюється відповідно до законодавства.

       11.6.Порядок ведення діловодства та бухгалтерського обліку в Закладі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади,        яким підпорядковується Заклад.

За рішенням Власника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

      11.7. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

      11.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами

          11.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

 

12.1.Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Державний контроль  за організацією діяльності Закладу за всіма напрямками роботи, у тому числі за дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня, обсягу дошкільної освіти, здійснють Державна інспекція навчальних закладів, власник(територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

12.3.Контроль, не пов’язаний з навчально-виховним процесом, здійснюють також інші уповноважені органи відповідно до покладених            на них законодавством контрольних функцій.

 

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

 

13.1.Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника.

13.2.Власник може своїм рішенням тимчасово призупинити роботу Закладу у випадку, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному         і психічному здоров’ю дітей, емоційному стану, благополуччю.

13.3.Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію Закладу.

13.4.Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад таким,            що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це                        до Державного реєстру.

13.5.У разі ліквідації Закладу його активи передаються Власником іншому неприбутковому закладу відповідного типу або зараховуються                до міського бюджету.

13.6.Рішення про припинення роботи Закладу чи про скасування дозволу на його функціонування може бути оскаржено в установленому порядку.

 

 

Звіт про витрачені бюджетні кошти згідно кошторису   

                                      ДНЗ №329

                              Протягом 2017 року

 

1. Оплата праці  робітників  1269 287 грн

2. Послуги з вивезення сміття  3 200 грн

3. Послуги з дезінфекції та дератизації 600 грн

4. Повірка тепло лічильника 3500 грн

5. Послуги з технічного обслуговування системи доочистки води  8100 грн

6. Повірка лічильника води 128 грн

7. Повірка лічильників електроенергії 650 грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  336 575 грнм

 

З кошторисом на 2018 та розрахунками до нього, Ви можете ознайомитись , переглянувши фотоальбом "Кошторис 2018 " !!!!!!